A nyereményjáték szervezője és Adatkezelője (továbbiakban: Adatkezelő):

Név: R Hotel Üzemeltető Kft.

Cím: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 46

Adószám: 26313656-2-14

 

  1. JÁTÉK SZABÁLYAI:

A Játékban való részvétel feltétele a a Residence Hotel Balaton Facebook oldalán közzétett kvízkérdések helyes megfejtése, és az info@rhb.hu-ra való elküldése. A megfejtés elküldése a játék jelen hivatalos Szabályzatának automatikus elfogadását jelenti.

A nyertesek sorsolása 2022.03.30-án 12 órakor történik azok között, akik helyes megoldásokat küldtek vissza a kérdésekre.
Nyereményjáték időszaka: 2022.03.22.-2022.03.29.

A játékos egy sorsolási időszak alatt egyszer vehet részt a Játékban.

A játék résztvevői (továbbiakban: Érintettek):

A Játékban azok a 18. életévüket betöltött természetes személyek vehetnek részt, akik a Residence Hotel Balaton Facebook oldalán kitett kvízkérdésekre helyes megfejtést adtak.

A válasz email a játékban történő részvételi hozzájárulásnak minősül, amellyel a játékos kifejezetten hozzájárul a megadott személyes adatainak a játékban való felhasználásához, valamint a jelen adatkezelési tájékoztatóban meghatározott céllal történő kezeléséhez.

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok valóságát a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény kivétel nélkül a Játékost terheli.

A Játékban kezelt adatok és azok célja:

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak:

  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez (továbbiakban: Hozzájárulás)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (továbbiakban: Szerződés teljesítése)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges (továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
  • GDPR 6.cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé

 

Nyereményjátékkal kapcsolatos adatkezelés

  1. A nyereményjátékban résztvevő érintettek alábbi adatai kerülnek kezelésre:
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név Érintettől származó Nyereményjátékban történő részvétel, kommunikáció, Érintett értesítése a sorsolás eredményéről, Érintett azonosítása Hozzájárulás Nyereményjáték végéig,

Hozzájárulás visszavonásáig

e-mail cím Érintettől származó Nyereményjátékban történő részvétel, kommunikáció, Érintett értesítése a sorsolás eredményéről, Érintett azonosítása Hozzájárulás Nyereményjáték végéig,

Hozzájárulás visszavonásáig

 

A Játékban résztvevő Érintett a fentiek szerint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek az alábbi címre office@rhb.hu küldött e-mail üzenetével.

  1. Nyertesként kisorsolt Érintettnek/Érintetteknek az alábbi adatai kerülnek kezelésre:
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név* Érintettől származó 1.Nyeremény átadása, nyertes azonosítása

2. Adózási, járulékfizetési kötelezettség teljesítése

1. Szerződés teljesítése

2. Jogi kötelezettség teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése a nyertest érintő sorsolás lezártát követő 8 évig.
e-mail cím* Érintettől származó Nyeremény átadása, nyertes azonosítása Szerződés teljesítése Nyertes tájékoztatását követő 3 hónap

 

A *-gal jelölt adatok megadása kötelező, azok nélkül a nyeremény átvétele nem lehetséges, ezen adatok megadása az átadás előfeltétele.

A jogi kötelezettség teljesítése érdekében és alapján kezelt adatok kezelési, tárolási ideje az adójogi kötelezettségek teljesítéséhez szükséges alapbizonylatok, dokumentumok, adatok őrzési idejével egyező, ezért az adó-és számviteli jogszabályok szerinti 8 év alkalmazandó.

A nyeremény átadásának megvalósulása érdekében az adatokat az általános jogi elévülési időn belül,  5 évig kezeli és őrzi meg az Adatkezelő.

A nyertesek nevét az Adatkezelő az általa üzemeltetett Facebook és Instagram oldalain hozza nyilvánosságra.

A hozzájárulás magában foglalja az elkészített felvételek előző pontban ismertetett oldalakon való felhasználását is.

A Játékban résztvevő Érintett a fentiek szerint az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja az Adatkezelőnek az alábbi címre office@rhb.hu küldött e-mail üzenetével.

  1. Recepció megkeresése során az alábbi adatok kerülnek kezelésre:
Adat kategória Adat forrása Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
név* Érintettől származó  1.Érintett azonosítása,

2. Érintettel való kommunikáció

3. Panaszkezelés

4. Igény-és jogérvényesítés

Jogos érdek Panasztételtől számított 5 évig, azaz a polgári jogi elévülési időn belül
e-mail cím* Érintettől származó  1.Érintett azonosítása,

2. Érintettel való kommunikáció

3. Panaszkezelés

4. Igény-és jogérvényesítés

Jogos érdek Panasztételtől számított 5 évig, azaz a polgári jogi elévülési időn belül
Telefonhívás hangfelvétele Érintettől származó  1.Érintett azonosítása,

2. Érintettel való kommunikáció

3. Panaszkezelés

4. Igény-és jogérvényesítés

Jogos érdek Panasztételtől számított 5 évig, azaz a polgári jogi elévülési időn belül

 

Az érintett a fenti jogos érdekeken alapuló adatkezelés ellen tiltakozhat az Adatkezelőnek az alábbi office@rhb.hu e-mail címre küldött e-mail üzenetével.

Az Érintettek személyes adatait az alábbiak kezelik és férnek hozzá:

Adatkezelő: R Hotel Üzemeltető Kft.

az 1.-3. pontban meghatározott adatait az Érintetteknek az Adatkezelő kezeli, elérhetőségei:

Név: R Hotel Üzemeltető Kft.

Cg.szám:

Adószám: 26313656-2-14

Székhely: 8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 46

E-mail cím: info@rhb.hu

Telefonszám: +36-84/506-840

Az Adatkezelő részéről az Érintettek adataihoz az Adatkezelő kijelölt munkavállalói férnek hozzá, csak és kizárólag a munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges mértékben. Az Érintettek adataihoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzíti az Adatkezelő.

A sorsolási időszak alatt a játékos a játékban való részvételt bármikor visszavonhatja, kérheti az adatai törlését, de így a sorsolásban nem vehet részt.

Azon a napon, amikor a sorsolás lezárul, az erre vonatkozó személyes adatok a nyereményjáték végén azonnal törlésre kerülnek, kivéve a Szerződés és a Jogi kötelezettség teljesítése jogalappal bekért adatok. A sorsolási időszak alatt az adatok egyéb célú felhasználásra nem kerülnek.

A Játékban nem vehetnek részt az R-Hotel dolgozói, azok közeli hozzátartozói, illetve az Eventrend Group leányvállalatainak dolgozói és azok közeli hozzátartozói.

A Játék időtartama:

A Játék 2022.03.22-től 2022.03.29-ig tart. Első sorsolás: 2022.03.30. 12 óra.

A nyertes kiválasztása, sorsolás folyamata:

A nyertes kiválasztása sorsolás útján történik. A Szervező a helyes megfejtők nevei közül véletlenszerűen sorsol 5 darab nyertes nevet. A Sorsolás a Szervező székhelyén történik, közjegyző igénybe vétele nélkül. A sorsolás érvényességét és hitelességét az ebből a célból létrehozott bizottság biztosítja. A sorsolás folyamatáról és eredményéről jegyzőkönyv készül.

A nyeremény

A Residence Hotel Balaton****superior legújabb terméke a Residence kulacs. A nyeremény átruházható, pénzre nem váltható.

A nyertes értesítése, a nyeremény átvétele

A Szervező a nyerteseket elektronikus úton, a Facebook Messengeren értesíti, ahol a nyertesek emailcím, postázási cím megadására kötelesek. Ezt követően a Szervező 2 héten belül elküldi a megadott postázási címre a nyereményeket. A nyertesek a nyereményüket postai úton kapják meg.

Tilos más nevében, vagy más nevével visszaélve, vagy más csalárd módon a nyereményt átvenni.

További rendelkezések

A Szervező, illetve annak bármely leányvállalata, tulajdonosai, vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyeremény hibáiért, hiányosságaiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény szolgáltatójával szemben érvényesítheti.

A Játékos a Játékban való részvételével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező publikálja a Játékos nevét a social media felületeken és a weboldalon.

Adatvédelmi szabályzat

A játékhoz az R-Hotel Kft. Adatkezelési Szabályzata az irányadó, mely megtalálható a weboldalon: Adatkezelési tájékoztató